Uğur DÜNDAR (Sözcü) - BAŞBAKA'NIN ALEVİ AYRIMCILIĞI
    11:34    SON DAKİKA HABERİ :
Yazarlar   Reklam   Emlak   Arşiv   Künye
 
 
 
 

Uğur DÜNDAR (Sözcü)
Uğur DÜNDAR (Sözcü)
BAŞBAKA'NIN ALEVİ AYRIMCILIĞI

Baş­ba­kan öy­le bir du­ru­ma gel­di ki ar­tık ağ­zın­dan çı­ka­nı ku­lak­la­rı duy­mu­yor!

Ör­ne­ğin Mec­li­s’­te ko­nu­şur­ken mez­hep fark­lı­lık­la­rı­nın ka­şın­ma­sın­dan şi­ka­yet edi­yor ama en acı­ma­sız, en akıl­la­ra dur­gun­luk ve­ren ka­şı­ma­yı ken­di­si ya­pı­yor.
Ör­ne­ğin “A­le­vi­le­rin sağ­dan sol­dan top­la­na­rak il­çe­yi ka­rış­tır­mak için So­ma­’ya gö­tü­rül­dük­le­ri­ni­” öne sü­rü­yor.
“Ya bu­nun eği­ti­mi­ni al­dı, ya da gen­le­rin­de var. Böy­le bi­ri­si­” di­yor.
Hı­zı­nı ala­mı­yor, bal­kon­dan al­kış­la­yan­la­ra dö­ne­rek “Hı­zır Pa­şa­lar, açı­lın ka­pı­lar şa­ha gi­de­li­m” di­ye umut­suz­ca baş­ka yer­ler­den me­det ara­ma dö­nem­le­ri, asır­lar ön­ce­sin­de kal­mış­tı­r” di­ye­bi­li­yor.
Al­man­ya­’da pro­tes­to eden­le­ri “A­li­siz Ale­vi­” ola­rak ta­nım­lı­yor.
Ay­rım­cı­lı­ğın, mez­hep­çi­li­ğin acı ve­ri­ci ör­nek­le­ri­ni ser­gi­le­mek­le kal­mı­yor, öf­ke­li ka­la­ba­lık­la­rı bir­bi­ri­ne dü­şü­re­cek her tür­lü söy­le­mi di­le ge­tir­mek­ten çe­kin­mi­yor.
Ken­di­si­ni da­ğın te­pe­sin­de­ki ga­rip ço­ba­nın bi­le ha­ya­tın­dan so­rum­lu bir Baş­ba­kan ol­du­ğu­nu unu­tu­yor.
* * * *
Bel­ki bil­me­yen­le­ri­niz var­dır.
Ben, Tun­ce­li­’nin Pü­lü­mür İl­çe­si Kırk­me­şe Kö­yü­’nün fah­ri muh­ta­rı­yım.
Ye­şil­lik­le­rin ku­cak­la­dı­ğı kö­yü­mü­zün he­men gi­ri­şin­de­ki, bir evin du­va­rın­da, boy­dan bo­ya res­me­dil­miş dev bir Ata­türk por­tre­si bu­lu­nur.
Çün­kü Kırk­me­şe­li­ler, Ata­tür­k’­ün ar­ma­ğa­nı olan la­ik, de­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­t’­e gö­nül­den bağ­lı, ay­dın in­san­lar­dır.
Ata­la­rı ma­den­ler­de ça­lış­mak için göç et­tik­le­rin­den, So­ma Fa­ci­ası’­nın acı­sı, tüm köy hal­kı­nın yü­rek­le­ri­ne kor gi­bi düş­müş­tür.
Adım gi­bi emi­nim ki So­ma­’da, ya da baş­ka ma­den fe­la­ket­le­rin­de kök­le­ri Tun­ce­li­’ye ka­dar uza­nan bir­çok ma­den­ci şe­hit ol­muş­tur.
Ama Baş­ba­kan, gü­ze­lim top­rak­la­rın­dan ko­pa­rak, ye­ral­tın­da­ki kö­le­lik dü­ze­ni­ne mah­kum olan o ça­re­siz in­san­la­rın öy­kü­le­ri­ni bil­mez.
Bil­me­mek­le kal­sa ney­se!
His­se­de­mez de!..
His­se­de­me­di­ği için de, Ale­vi­le­rin sağ­dan sol­dan top­la­na­rak il­çe­yi ka­rış­tır­mak için So­ma­’ya gö­tü­rül­dük­le­ri­ni öne sü­rer!
Göz gö­re gö­re ge­len So­ma­‘da­ki fa­ci­ada san­ki hiç­bir si­ya­si so­rum­lu­lu­ğu yok­muş gi­bi, Mec­li­s’­te, ken­di­si­ni ma­den­ci­ler ara­sın­da gös­te­ren tab­lo­yu gu­rur­la ve gü­le­rek ka­bul eder!
Ay­rım­cı söz­le­ri ne­de­niy­le Ale­vi yurt­taş­la­rı­mı­zın içi kan ağ­lı­yor­muş, vız ge­lir, tı­rıs gi­der!
Ona bu ay­rım­cı­lık­tan ge­le­cek oy­lar ye­ter!
HHH
Hay­di ye­ri gel­miş­ken si­ze, ha­tır­la­dık­ça göz­le­ri­mi ya­şar­tan bir ola­yı ak­ta­ra­yım.
* * * *
Dört se­ne ka­dar ön­ce, hep bir­lik­te Kırk­me­şe­’den kalk­tık, Ça­na­k­ka­le­’ye git­tik.
Ken­tin se­vi­len, sa­yı­lan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­ha­n’­ı zi­ya­ret et­tik.
Mü­ze­le­ri, şe­hit­lik­le­ri gez­dik.
Baş­ta Bü­yük Ön­der Ata­türk ol­mak üze­re, ta­ri­hin akı­şı­nı de­ğiş­ti­ren tüm kah­ra­man­la­rın, bu ara­da Pü­lü­mür­lü şe­hit­le­rin aziz ha­tı­ra­la­rı önün­de say­gıy­la eğil­dik.
Şe­hit­ler Abi­de­si­’n­de, 1915 ru­hu­nun ve Cum­hu­ri­ye­t’­in son­su­za ka­dar ya­şa­ma­sı­nı dile­dik.
Ar­tık biz Kırk­me­şe­li­le­r’­le Ça­nak­ka­le­li­ler kar­deş­tik.
Da­ha son­ra Ül­gür Gök­ha­n’­ın Kırk­me­şe’ye gel­me­siy­le, bu kar­deş­li­ği per­çin­le­dik.
* * * *
Baş­ba­kan Mec­li­s’­te­ki ko­nuş­ma­sın­da “CH­P’­nin ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri utan­ma­dan, sı­kıl­ma­dan her tür­lü if­ti­ra­yı, ya­la­nı kul­la­na­rak Ale­vi va­tan­daş­la­rı­mı­zı tah­rik edi­yor. Rey­han­lı sal­dı­rı­sın­da, Ha­ta­y’­da, Ma­lat­ya­”da, Adı­ya­ma­n”­da, Ge­zi ve 1 Ma­yıs olay­la­rın­da bu­nu de­ne­di­le­r” di­yor.
“Rey­han­lı­’da 53 Sün­ni va­tan­da­şı­mız ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­” di­ye­nin ken­di­si ol­du­ğu­nu unut­tu­ğu­mu­zu sa­nı­yor!

Uğur DÜNDAR - Sözcü (29/05/2014)


Yazara mesaj gönder : ugur.dundar@ugurdundar.com.tr
29.05.2014   12.46.16      Bu yazi 2076 kez okundu    Yorum Yaz   Paylaş
 
OKUR YORUMLARI
 
 
 
T.C.'nin SEVİLEN YAZARLARI
 
 
 
TURKCELL SUPER LİGİ PUAN DURUMU
 

 
 
DÖVİZ KURLARI
Alış Satış    Alış Satış    Alış Satış
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa | MarkaGüncel | MarkaPolitika | MarkaSağlık - Yemek | MarkaEğitim | MarkaDünya | MarkaKitap | MarkaTeknoloji | MarkaKültür - Sanat | MarkaEkonomi | MarkaSpor | MarkaKent | MarkaS.Medyadan | MarkaSöyleşi | MarkaYaşam | MarkaMekan | MarkaTeknoCep | MarkaMektup | MarkaAstroloji | MarkaBelediye | MarkaMarkalar | MarkaArşiv | MarkaKünye |
 Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.© 2010 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
MarkaFuar Haber Gazetesi Sitesi - www.Markafuar.com - Tel: | Faks:
Yazılım, Tasarım & Teknik Destek: MaxiAVM